TAILIEUCHUNG - Bảng cân đối thu chi tiền mặt

Bảng cân đối kế toán thu chi tiền mặt. Phân tích độ nhạy (các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%) | Bảng cân đối thu chi tiền mặt Phân tích độ nhậy Giả định răng các khoản thu chi giao động trong khoảng 5 Lưu chuyển tiền mặt Mức thấp Dự kiến__Mức cao Ghi chú Hãy đưa các thông tin về lưu chuyển tiền mặt vào cột giữa Lưu chuyển tiền mặt dự kiến Dư đầu kỳ 0 0 0 Thu tiền mặt thu nhập Các khoản phải thu 19 20 21 Lãi cho vay 19 20 21 Bán hàng và chuyển giao 19 20 21 Các khoản khác 0 0 0 0 Tổng thu 57 60 63 Tạm dư tiền mặt 57 60 63 Chi tiền mặt Quảng cáo 0 0 Phí Ngân hàng 0 0 Dự trù 0 0 Phí thẻ tín dụng 0 0 Phí giao hàng 0 0 Đặt cọc 0 0 Nợ và thuê 0 0 Bảo hiểm y tế 0 0 Bảo hiểm 0 0 Trả lãi 0 0 Mua hàng dự trữ 0 0 Trả các hợp đồng thuê 0 0 Môn bài và giấy phép 0 0 Các khoản linh tinh 0 0 Văn phòng 0 0 Lương công nhân 0 0 Thuế lao động 0 0 Các loại phí chuyên ngành 0 0 Thuê bất động sản 0 0 Sửa chữa và duy ty 0 0 Thuế doanh thu 0 0 Các dịch vụ 0 0 Hướng dẫn 0 0 Người cung cấp 0 0 Thuế và môn bài 0 0 Điện nước điện thoại 21 20 19 Các khoản khác 0 0 0 0 0 0 Cộng 21 20 19 Các khoản chi khác Mu thiết bị Xây nhà xưởng 0 0 Trang trí nội thất 0 0 Trang thiết bị 0 0 Lắp đặt trang thiết bị 0 0 Sửa chữa và điều chỉnh 0 0 Trả cho hợp đồng thuê 0 0 Trả vay gốc 0 0 Trả cho chủ sở hữu 0 0 Các khoản khác 0 0 Cộng 0 0 0 Chi tổng cộng 21 20 19 Dư cuối kỳ 36 40 44 Page

TỪ KHÓA LIÊN QUAN