TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Phá triển bền vững: Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nam Định

Mục tiêu tổng thể của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng, luận văn làm rõ thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nam Định; từ đó đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nam Định | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ NGỌC TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH NAM ĐỊNH Ngành: Phát triển bền vững Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ ANH VŨ HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nam Định” do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Anh Vũ. Các số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả luận văn Vũ Thị Ngọc Tâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIÊN VỀ PTNN BỀN VỮNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 14 . Các khái niệm cơ bản . 14 . Sự cần thiết của phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng. 26 . Những nhân tố chính ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng. . 31 . Nội dung hoạt động của PTNN bền vững dựa vào cộng đồng. . 24 . Kinh nghiệm thực tiễn về PTNN bền vững dựa vào cộng đồng. . 24 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-2017 41 . Khái quát phát triển nông nghiệp bền vững dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2017 . 41 . Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp bền .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.