TAILIEUCHUNG - Những điểm mới nổi bật về quyền sở hữu và những quyền khác trong bộ luật Dân sự năm 2015

Trong quá trình tái pháp điển, Bộ luật Dân sự (BLDS), các nhà soạn luật Việt Nam đã rất chú trọng chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện nội dung này. Bài viết đề cập đến những điểm mới nổi bật về quyền sở hữu, những quyền khác đối với tài sản đồng thời đặt ra một số nội dung cần phải được tiếp tục nghiên cứu đối với chế định này trong BLDS năm 2015. | Mã số: 311 Ngày nhận: 27/08/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 13/9/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: 27/9/2016 Ngày hoàn thành biên tập: 11/10/2016 Ngày duyệt đăng: 13/10/2016 NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ NHỮNG QUYỀN KHÁC TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 Trần Thị Huệ1 Tóm tắt: Tài sản, sở hữu tài sản là vấn đề trung tâm của pháp luật dân sự. Tài sản là đối tượng của quyền sở hữu, là khách thể của quan hệ pháp luật về sở hữu, là mục đích của các chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật, đồng thời là một trong những nội dung được nhiều nhà khoa học kinh tế và pháp lý nghiên cứu. Quyền sở hữu và những quyền khác đối với tài sản có ý nghĩa xã hội, thực tế và pháp lý sâu sắc. Trong quá trình tái pháp điển, Bộ luật Dân sự (BLDS), các nhà soạn luật Việt Nam đã rất chú trọng chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện nội dung này. Bài viết đề cập đến những điểm mới nổi bật về quyền sở hữu, những quyền khác đối với tài sản đồng thời đặt ra một số nội dung cần phải được tiếp tục nghiên cứu đối với chế định này trong BLDS năm 2015. Từ khóa: tài sản, quyền sở hữu, quyền khác, đối với tài sản, BLDS năm 2015. Abstract: Property, property ownership are central issues of civil law. Property is a subject of ownership, an object of legal relations of ownership, a purpose of parties in the legal relations, and a topic of interest of many economic and legal researchers. Ownership and other rights related to property have social, practical and legal meaning. In the process of re-codification of the Civil Code, Vietnamese law drafter has paid much attention to amend, add on in order to perfect this content. This article 1 PGS,TS Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, email: tranthiminhhue2004@ 1 mentions new provisions on ownership, other rights related to property and points out some provisions which are in need of being further studied in the 2015 Civil Code. Keywords: property, ownership, other rights related to property, the 2015 Civil Code. 1. Những điểm mới trong BLDS

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.