TAILIEUCHUNG - Cơ hội và thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

Bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức mà hội nhập kinh tế quốc tế có thể mang đến cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nhằm giúp các nhà chính sách, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan trong việc định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đón đầu những cơ hội và vượt thách thức trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế mới. | 1 s Mã số: 342 Ngày nhận: 16/12/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 20/12/2016 Ngày duyệt đăng: 20/12/2016 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TĂNG CƢỜNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Trần Nguyên Chất1 Tóm tắt Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua hàng loạt các hiệp định FTA (Free Trade Agreement) đã được ký kết và cả những hiệp định đang trong quá trình đàm phán. Một số hiệp định quan trọng mà Việt Nam tham gia gần đây có ảnh hưởng đến hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia còn đang trong quá trình hình thành và phát triển. Việc đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam cho thấy yếu tố luật pháp và cơ sở hạ tầng, vốn và tài chính, lao động và thị trường là những thành phần có ảnh hưởng mạnh nhất đến hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức mà hội nhập kinh tế quốc tếcó thể mang đến cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nhằm giúp các nhà chính sách, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan trong việc định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đón đầu những cơ hội và vượt qua những thách thức trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế mới. Từ khóa: hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế,cơ hội, thách thức Abstract Vietnam has been engaging deeply and widely in the international economic integration with many FTAs (Free Trade Agreements) signed or still in negotiation process. Some important 1 ThS Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở 2), email: chattn@ 2 agreements Vietnam has recently joined impact its start-up ecosystem on the process of formulating and developing. Assessing the current situation of Vietnam start-up ecosystem has said that the start-up ecosystem will be affected mostly on some components like law and infrastructure, financial capital, labor and markets in the context of the international .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.