TAILIEUCHUNG - Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2 - Vương Bân Thái (Chủ biên)

Phần 2 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục, hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giao viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo nhân tài,. . | Chương VI HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC VỚI XÂY DựNG ĐỘI NGŨ GIAO VIỀN Hy vọng chấn hưng dân tộc được gửi gắm ở giáo dục, hy vọng chấn hưng giáo dục lại được gửi gắm lại cho đội ngũ giáo viên. Trình độ phát triển giáo dục xét trên bình diện lớn quyết định phần lớn bởi tô' chất chung của đội ngũ giáo viên. Cần tiếp thu rộng rãi kinh nghiệm có ích của các quốc gia trên thê giới trong xây dựng đội ngũ giáo viên cho sự nghiệp giáo dục, căn cứ theo yêu cầư%iện đại hóa giáo dục để nghiên cứu xác định nhiệm vụ, mục tiêu của đội ngũ giáo viên, thiết thực áp dụng các biện pháp nhằm nỗ lực xây dựng một đội ngũ giáo viên thích ứng với yêu cầu hiện đại hóa giáo dục, có đạo đức sư phạm cao thượng, nghiệp vụ tinh thông, đầy sức sống. I- VAI TRÒ CỦA XÂY DựNG ĐỘI NGỦ GIÁO VIÊN TRONG HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC Đội ngũ giáo viên chính là nền tảng của giáo dục, là cái gốc để chấn hưng giáo dục. Không ngừng nâng cao tô' 305 chat của đội ngủ giáo viên, xây dựng một dội ngủ giáo viên nghiệp vụ tinh thông, cơ cấu hợp lý. tương đõì ổn định là điều kiện tiền đề và nội dung quan trọng để thực hiện hiện đại hóa giáo dục. c ầ n nhặn thức đầy đù vể tầm quan trọng và tính cấp bách trong vấn để tăng cường xảy dựng đội ngũ giáo viên, áp dụng các biện pháp mạnh hơn nữa nhàm kiên quyết thực hiện xây dựng đội ngủ giáo viên nhân dãn. đưa nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảo viên đi lên một tầm cao mới. 1. X ây dựng dội ngũ giáo viên là c á i g ố c đ ể hiện dại hóa giáo dục Trong thê giới ngày nay, khoa học - kỹ th u ật phát triển mau chóng, các quốc gia trên thế giói đều coi nâng cao năng lực sáng tạo là biện pháp chiến lược nhằm tăng cưòng sức mạnh tông hợp, nâng cao sức cạnỉl tranh hạt nhân. Môi trường cạnh tranh quốc tế gay gắt đã đặt ra cho dân tộc Trung Hoa nhiệm vụ xây dựng đất nưốc theo mô hình sáng tạo. Muốn xây dựng một đất nước theo mô hình sáng tạo, giáo dục phải là yếu tố hàng đầu, nhân tài là mấu chốt quan trọng. Để bồi dưỡng nên một đội ngũ nhân tài sáng tạo trên các mặt, đáp ứng nhu cầu của thời đại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.