TAILIEUCHUNG - Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 - Vương Bân Thái (Chủ biên)

Phần 1 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục,. . | HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC Mã số: 37 (N) (414) CTQG - 2013 VƯƠNG BÂN THÁI (Chủ b iên ) HIỆN ĐẠI HÓA GIÁO DỤC NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự THẬT H à Nội - 2 0 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.