TAILIEUCHUNG - Giáo trình Hệ thống học thực vật: Phần

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức về đặc điểm, nguồn gốc, tiến hóa và hệ thống phân loại của nấm; thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao. . | 6 GIỚI THỰC VẬT - PLANTAE 0 đây chúng tôi theo quan điểm của Gordon Mills E. M. chia sinh giới làm bôn giới. Như vậy giới thực vật bao gồm toàn bộ thực vật bào từ bậc thấp rảo thực vặt bào tử bậc cao và thực vật có hạt. trong đó chia ra Thực vật bậc thốp và Thực vật bậc cao. Thực vật bậc thâ p Thực vật bậc thấp bao gồm tất cả các ngành táo. Chúng là những thực vật có cơ thể câ u tạo đơn giản và đa dạng. Loài kém tiến hóa cơ thê chi là đơn bào. có khà năng chuyến dộng hoặc không sống dơn dộc hay sống thành tập doàn có cấu trúc hoặc không có cấu trúc nhất dinh. Loài tiến hóa hơn có cơ thổ đa bào dạng SỢ1 phản nhánh hoặc không dạng ban một hay nhiều lớp tế bào. Loài liến hóa nhất có dạng cây nhưng thân lá và rễ chi là giả do chúng mới chi phân hóa về hình thái còn câu trúc bên trong cũng như chức phận chưa phân hóa rõ ràng. Do đó cơ thế thực vật bậc thấp chưa dược gọi là cây mã chì gọi là tàn Tô bào tảo trừ dạng mô nât có câ u tạo tương tự tế bào thực vật bậc cao Dại da sô I có vách bàng cellulosa trữ dạng mô nát vách chì là chất nguyên sinh dậm dặc hay bằng chất periplast và là nguyên vẹn trừ Tảo silíc có vách tế bào là chất silíe và cũng Táo si lie Tào hai rãnh một sò Tào vàng vả Bộ Desmidiales cùa Táo lục cô vách gồm hai mành hay nhiểu mánh ghép lại với nhau. Một số loài ngoài vách tế bào có phù lớp chất keo do lớp ngoài cùng cúa vách hóa thành hay do tiết ra từ nguyên sinh chất. Một số ngoài vách có phủ lớp muối oxyt sất hoặc cacbônat canxi. Trong chất nguyên smh cũng chứa các cơ quan tương tự như ó lê bào thực vãi bậc cao. nhưng khác biệt thử nhất là ỡ hầu hết tảo nhân của nó là đơn bội trừ ngành Táo si lie. pha bào tứ thể ở Tào nâu. Táo lục và một số Tào dỏ lả có nhãn lưỡng bội . Thử hai là ở thực vật bậc cao trong thành phần sác lô quang hợp có cà diệp lục a và b. còn ở tào chí có Tảo lục và Tảo mắt là có cà hai diệp lục a. b. Các ngành tảo còn lại chỉ có diệp lục a không có diệp lục b mà thay thê bang diệp lục d ở Tảo đỏ và diệp lục c cho lất cà các ngành

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.