TAILIEUCHUNG - Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Ch 1

TBO BIEN CHICQNG SANDANG UY Ca iTCfNGTONG cue CHINH DQI NHAN | :T . TS. VU VAN PHUC (Chu bien)PHONG, CHONG."TIT DIEN BIEN"."TlTCHUYEN HdA".TRONG CAN BO. DANG NAY.•A . -so:. XUAT BAN CHINH TR! QUOC GIA - S I / N p l - 2 0 1 DONG B I E N TAP - XUATNGUYEN DUYHUNGNGUYEN VANTRONGHOANG MANHTHANGMYDAONGADAOTHI QUYNHVU XUAT BANBANN g h i quyet T r u n g Udng 4 (khoa X I ) Mot so' Dangde cap bach vi xayhien nay da neu len ba v a n de cap bach t r o n g cong tac xayd i i n g Dang, t r o n g do xac d i n h viec " d a u t r a n h ngan chan, day l u i t i n r a n g suy thoai ve tiT tUcing c h i n h t r i , dao diic, loi song cua mot bo p h a nHOAk h o n g nho can bo, dang vien, tr\j6c het la can bo l a n h dao, q u a n ly de n a n g cao n a n g luc l a n h dao, sO(c chien dau cua Dang, cung c6'.n i e m t i n cua dang vien va n h a n dan doi v6i D a n g " la v a n de t r o n g tarn,.xuyen suo't va cap bach nhat. Day la nguy c6 ben t r o n g noi bo Dang,.lien quan den sit ton vong cua Dang, cua che dp. Tvt do. H o i n g h i da giai phap c h u dong dau t r a n h v6i nhutng bieu h i e n " t i t dien bien", " t i hoa" t r o n g can bo, dang vien h i e n nayT h i t c t i e n l i c h sit 83 n a m boat dong ciia D a n g cQng cho t h a y , n g i i can bo, d a n g v i e n cua D a n g t h a t sit viJng vang, k i e n d i n h t i e u , ly t i t d n g va n g u y e n tSc to chile cua D a n g ; c6 p h a m chat va lo'i song each m a n g t r o n g sang; thifc sU doan ket, t h o n g n h a t ,.gSn bo chat che, m a t t h i e t v6i n h a n dan, dUdc n h a n dan t i n t i t d n g ,.l i n g ho, bao ve, t h i k h o n g c6 the lUc t h i i d i c h nao c6 the l a m cho D a n vongN h S m g i i i p cap l i y , can bo, d a n g v i e n c6 t h e m t a i l i e u n g h i e n c i l u ,.t i m h i e u ve v a n de " t u d i i n bien", " t i t chuyen hoa" t r o n g can bo, i e n h i e n nay, N h a x u a t ban C h i n h t r i quoc gia - Sit t h a t xu^'t sach Phong,.dang vien hienchongnay."tU dien bien","tU chuyenhoa" trongcan bq,.Cuo'n sach gom 48 bai tham luan ciia cac dong chi lanh dao, cac cap; cac nha khoa chon tvr Hoi thao cung tendo Tap chi Cong san, Tong cue Chfnh t r i Quan doi nhan dan va Dang viy Khoi cac cd quan Trung ifdng pho'i hdp to chiicNoi dung cuo'n sach difdc chia lam ba phan:.Phdn thiinhat:D E DAN HOI THAO KHOA HOCVe "tvt d i i n bien", " t i i chuyen hoa";Phan thii hai: ThUc tien phong, cho'ng "tif dien bien", " t i i " va nhflng van de dat ra;.Phan thvt ba: Yeu cau, nhiem vu mdi trong phong, cho'ngdienPHONG,.TV CHUYENCHONGHOA""TV ", " t i J chuyen hoa".BIEN",CAN BO, DANGVIENNAYCuo'n sach phan tich, danh gia mot each tong the, he tho'ng, daPGS. TS. VU VAN PHUC*dien, nhieu goc canh, nhan dien ro nhiing bieu hien " t u dien bien", " t i hoa" tren tat ca cac linh vttc chinh t r i , kinh te, xa hoi, tam ly,.dao diic v6i t\i each la mot thach thilc do'i vdi vai tro lanh dao va. sU ton vong cua che do ta; dong thdi, phan tich nhan cua tinh trang " t u d i i n bien", " t i i chuyen hoa"gomnguyen nhan khach quan va chii quan, ben trong va ben ngoai, dinh nguyen nhan chu quan la quyet dinh; tren cd sd do, cuo' luan giai, de xuat mot so' giai phap nhSm nang cao hieu qua phong, cho'ng " t U dien bien", " t i i chuyen hoa" trong tiing cap liy,.moi cap chinh quyen trong mo'i quan he vdi tvfng can bo, dang vienCuo'n sach la tai lieu tham khao hiiu ich cho can bo, dang vien dao ban doc quan y kien cho rSng, chung ta dang trong thdi ky hoa dvfng dat nif6c, lieu chiing ta c6 ke thu that siJ khong ta dang tii dii

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.