TAILIEUCHUNG - Nhìn lại các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2015

Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới | N u Mã số: 267 Ngày nhận: 07/05/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 14/6/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: 07/07/2016 Ngày hoàn thành biên tập: 20/10/2016 Ngày duyệt đăng: 23/10/2016 s t t tN t Mai Thu Hi n1 t t: Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới. T khóa: Chính sách tiền tệ, mục tiêu cuối cùng, mục tiêu trung gian, công cụ chính sách tiền tệ. Abtract: This paper analyses the conduct of monetary policy, then evaluates the implementation of monetary policy goals as well as the usage of monetary policy tools in Vietnam during the period of 2011-2015. On the basis of the Plan for economic and social development in five years 2016-2020, the paper provides some recommendations for the conduct of monetary policy in next years. Keywords: Monetary policy, primary goal, intermediate target, monetary policy tool. 1. Đặt vấ 1 Trường Đại học Ngoại thương, E-mail: Trước diễn biến rất phức tạp của tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo sau khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng ở nhiều quốc gia khiến những yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, về cơ bản chúng ta đã thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra, nhất là kiềm chế .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.