TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu đại học ngoại thương đến lòng trung thành của sinh viên cơ sở 2 trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM

Bài báo này đưa ra mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại . Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, với trọng tâm chính đặt vào phần nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh và danh tiếng thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương có tác động đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II. | GIÁO BỤC VÃ BÀO TẠO ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN Cơ SÔ li TRƯƠNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TẠI TPHCM Nguyễn Trần Sy Trần Hải Phu Tóm tắt Ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh có khả nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của hĩnh ảnh và danh tiếng thương hiệu doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng. Tuy nhiên trong lĩnh vực giảo dục đại học chưa cỏ nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu trường đại học đến lòng trung thành của sinh viên. Bài bảo này đưa ra mô hỉnh nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại . Phương pháp nghiên cứu được sử đụng trong nghiên cứu này là phương pháp nghiên cứu hỗn hợp với trọng tâm chỉnh đặt vào phần nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh và danh tiếng thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương có tác động đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II. Ket quả nghiên cứu đã đóng góp một mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu trường đại học đến lòng trung thành của sinh viên và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này. Từ khóa Lòng trung thành của sinh viên hình ảnh thương hiệu danh tiếng thương hiệu thương hiệu trường đại học Mã sổ 113 221214. Ngày nhện bài 22 12 2014. Ngậy hoàn thành biền tệp 06 03 3015. Ngày duyệt đang 08 03 2015. 1. Giới thiệu Sự xuất hiện ngày càng nhiều các trường đại học quốc tế các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoầỉ đang tạo ra sự cạnh tranh giữa các trường đại học trong và ngoài nước để thu hút sinh viên trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Để thu hút được nhiều sinh viên có chất lượng nhiều trường đại học đã không ngừng nâng cao hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của mình. Theo Henning-Thurau Langer và Hansen 2001 lòng trung thành của sinh viên nói lên ThS Trường Đại học Ngoại thương CS2 TP. HCM Email .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.