TAILIEUCHUNG - Can thiệp sang thương lỗ mạch vành qua da bằng kỹ thuật Szabo

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả và độ an toàn của kỹ thuật Szabo trong can thiệp đặt stent sang thương lỗ trên bệnh nhân Việt Nam. Kỹ thuật Szabo an toàn và hiệu quả trong can thiệp đặt stent sang thương lỗ động mạch vành qua da khi ta tuân thủ tiêu chuẩn chọn bệnh bao gồm sang thương lỗ không vôi hóa nặng, mạch máu sang thương lỗ không xoắn vặn nhiều hay gập góc > 90 độ . | Can thiệp sang thương lỗ mạch vành qua da bằng kỹ thuật Szabo Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 5 * 2018 CAN THIỆP SANG THƯƠNG LỖ MẠCH VÀNH QUA DA BẰNG KỸ THUẬT SZABO Lý Ích Trung*, Nguyễn Tuấn Anh*, Lê Nguyễn Quỳnh Thư*, Bùi Lê Duẩn*, Trương Thị Minh* TÓM TẮT Đặt vấn đề: Bệnh mạch vành là bệnh thường gặp, có nhiều biến chứng nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao. Can thiệp mạch vành qua da là phương pháp điều trị hiệu quả giúp cải thiện tiên lượng tim mạch cho bệnh nhân. Mặc dù có nhiều tiến bộ về kỹ thuật và dụng cụ can thiệp, sang thương lỗ vẫn là một thách thức với các thủ thuật viên. Kỹ thuật szabo là một phương pháp khả thi và an toàn để điều trị các sang thương lỗ. Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của kỹ thuật Szabo trong can thiệp đặt stent sang thương lỗ trên bệnh nhân Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả gồm 43 bệnh nhân có sang thương lỗ từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015 tại khoa Tim mạch Can thiệp bệnh viện Chợ Rẫy, được can thiệp đặt stent bằng kỹ thuật Szabo. Đánh giá tỷ lệ thành công về mặt thủ thuật, thành công về mặt kỹ thuật và biến chứng của kỹ thuật. Kết quả: Tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật là 41 (95,3%), biến cố về mặt kỹ thuật là 2 (4,7%), thành công về mặt thủ thuật là 43 (100%), biến cố tim mạch nặng trong thời gian nằm viện là 0 (0%). Kết luận: Kỹ thuật Szabo an toàn và hiệu quả trong can thiệp đặt stent sang thương lỗ động mạch vành qua da khi ta tuân thủ tiêu chuẩn chọn bệnh bao gồm sang thương lỗ không vôi hóa nặng, mạch máu sang thương lỗ không xoắn vặn nhiều hay gập góc > 900. Từ khóa: Bệnh động mạch vành, kỹ thuật Szabo. ABSTRACT PERCUTANEOUS INTERVENTION OF OTIAL CORONARY LESIONS USING THE SZABO TECHNIQUE Ly Ich Trung, Nguyen Tuan Anh, Le Nguyen Quynh Thu, Bui Le Duan, Truong Thi Minh * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 22 - No 5- 2018: 54- 60 Background: Coronary artery disease is a common .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.