TAILIEUCHUNG - Quyết định số 937/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 937/2019/QĐ-UBND phê duyệt điều lệ hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; | Quyết định số 937/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 937/QĐ­UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ­CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ­CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ­CP ngày 21/4/ 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 03/2013/TT­BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ­CP và Nghị định số 33/2012/NĐ­CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ­CP; Xét đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 15/CV­HHDNQN ngày 25/02/2019 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 585/TTr­SNV ngày 19/3/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam được Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2019­2024 thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2019. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1341/QĐ­UBND ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo); ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Lưu: VT, NC. Đinh Văn Thu ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.