TAILIEUCHUNG - Quyết định số 937/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số 937/2019/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; | Quyết định số 937/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA ­ VŨNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc TÀU ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 937/QĐ­UBND Bà Rịa ­ Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA ­ VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA ­ VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ­CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT­BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT­BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT­BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT­BTC ngày 16/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Căn cứ Thông tư số 238/2016/TT­BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.