TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới sự phát triển bền vững ở khu vực nông thôn của Việt Nam

Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới năm yếu tố của phát triển dựa theo mô hình PENTAGON bao gồm: Kinh tế, xã hội, môi trường, cơ sở hạ tầng, và sáng tạo của địa phương. Bài báo kết luận bằng việc chỉ ra những tác động tích cực và hạn chế của chính sách bảo hộ chỉ dẫn địa lý tới sự phát triển bền vững ở nông thôn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị giúp cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện chính sách bảo hộ và phát triển chỉ dẫn địa lý nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững nông thôn Việt Nam. | Mã số: 379 Ngày nhận: 24/4/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 28/4/2017 Ngày duyệt đăng: 28/4/2017 Ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới sự phát triển bền vững ở khu vực nông thôn của Việt Nam Hoàng Trường Giang Nguyễn Hoàng Ánh1 Lê Thị Thu Hà2 Phạm Bảo Đăng Tóm tắt Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu bởi những đóng góp quan trọng của nó vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và khu vực có sản phẩm được bảo hộ nói riêng. Các khu vực có sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thường ở vùng nông thôn, tuy nhiên mối quan hệ giữa chỉ dẫn địa lý và sự phát triển của khu vựa nông thôn vẫn chưa được đánh giá đầy đủ bằng các nghiên cứu khoa học cụ thể. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn 13 nhà hoạch định chính sách và 6 nhà sản xuất sản phẩm chỉ dẫn địa lý, nghiên cứu dưới đây chỉ ra những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiến của chỉ dẫn địa lý tới các yếu tố chính trong sự phát triển bền vững ở khu vực nông thôn. Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới năm yếu tố của phát triển bền vững dựa theo mô hình PENTAGON bao gồm: kinh tế, xã hội, môi trường, cơ sở hạ tầng, và sáng tạo của địa phương. Bài báo kết luận bằng việc chỉ ra những tác động tích cực và hạn chế của chính sách bảo hộ chỉ dẫn địa lý tới sự phát triển bền vững ở nông thôn, đồng thời đề xuất một số kiến nghị giúp cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện chính sách bảo hộ và phát triển chỉ dẫn địa lý nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững nông thôn Việt Nam. Từ khóa: Chỉ dẫn địa lý, sự phát triển bền vững nông thôn, Việt Nam. 1 2 Khoa KT&KDQT, Trường Đại học Ngoại thương, Email: nguyenhoanganh@ Khoa KT&KDQT, Trường Đại học Ngoại thương , Email: 1 Abstract Despite the well-known importance of geographical indications (GIs) to the economy, very few studies have explored the link between GIs and sustainable rural .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.