TAILIEUCHUNG - Phân biệt BECAUSE, AS, SINCE và FOR

Phân biệt BECAUSE, AS, SINCE và FOR BECAUSE, AS, SINCE và FOR là bốn giới từ có cách dùng khác nhau về cơ bản. Như bạn đã biết, BECAUSE = bởi vì; AS = với tư cách là, ngay khi, như; SINCE = từ khi, từ và FOR = cho, trong khoảng thời gian | Phân biệt BECAUSE AS SINCE và FOR BECAUSE AS SINCE và FOR là bốn giới từ có cách dùng khác nhau về cơ bản. Như bạn đã biết BECAUSE bởi vì AS với tư cách là ngay khi như SINCE từ khi từ và FOR cho trong khoảng thời gian. Tuy nhiên ngoài các nghĩa cơ bản trên BECAUSE AS SINCE và FOR còn có một nghĩa chung là BỞI VÌ. Như vậy với nghĩa chung này khi nào ta dùng BECAUSE khi nào dùng AS hay SINCE hay FOR AS - AS có thể được dùng để chỉ lý do nhất là khi lý do đã được người nghe người đọc biết rồi. As he wasn t ready we went without him. - Mệnh đề AS luôn đứng đầu câu. SINCE Giống như AS SINCE được dùng để chỉ lý do. AS và SINCE khi chỉ lý do thì được dùng như nhau thay thế được cho nhau. Một số người cho là SINCE trang trọng hơn AS. As he wasn t ready we went without him. Since she wanted to pass her exam she decided to study well. - Mệnh đề chỉ lý do có SINCE và AS không thể đứng một mình mà phải có mệnh đề khác theo sau. BECAUSE - BECAUSE thường chỉ lý do mà người nghe người đọc chưa biết và lý do là một phần quan trọng trong câu được nhấn mạnh. We had dinner after ten o clock because dad arrived late. He bought a new home because he won a lottery. I read because I like .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN