TAILIEUCHUNG - Ngân hàng đề kiểm tra toán 11 - chương trình chuẩn

Tài liệu tham khảo về toán 11 | NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA- TOÁN 11- CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN STT Mã câu hỏi Ý, thời gian Nội dung Điểm 1 0401 15' Tính các giới hạn sau: 2,5 1A a, 1,0 2B b, 1,5 1A a, 1,0 2B b, Ta có: 1,5 2 0401 15' Tính các giới hạn sau: 2,5 1A a, 1,0 2B b, 1,5 1A 1,0 2B Ta có: 1,5 3 0401 B,10' Tính tổng 2,0 Đây là cấp số nhân lùi vô hạn có . Do đó: 1,0 1,0 4 0402 A,10' Tính giới hạn : 2,0 Ta có 1,0 1,0 5 0402 B,10' Tính giới hạn: 2,0 Ta có: 1,0 0,5 0,5 6 0402 B,10' Tính giới hạn: 2,0 Ta có: 1,0 1,0 7 0402 C,10' Tính giới hạn: 3,0 Ta có: 1,0 1,0 1,0 8 0403 B,10' Xét tính liên tục của hàm số sau: 2,0 TXĐ D=R chứa x=-1. Ta có: f(-1)=2 và Do đó, hàm số liên tục tại x=-1. 1,0 1,0 9 0403 B,15' Tìm giá trị m để hàm số sau liên tục tại x=-1: 3,0 Ta có: f(-1)=m. Vậy để hàm số liên tục tại x=-1 khi và chỉ khi m=3/2. 1,0 1,0 1,0 10 0402 B,15' Chứng minh phương trình sau có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (-2;1): 3,0 Đặt f(x)= , ta có: f(-1)=2, f(0)=-1 do đó f(-1).f(0)<0 (1) f(x) liên tục trên R nên nó liên tục trên [-1;0] (2) từ (1) và (2) phương trình f(x)=0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (-1;0) tức là thuộc khoảng (-2;1). 1,0 1,0 1,0 11 0502 A,15' Tính đạo hàm của hàm số: . 2,0 Ta có: 1,0 1,0 12 0502 A,15' Tính đạo hàm của hàm số: 2,0 Ta có: 1,0 1,0 13 0503 B,15' Tính đạo hàm của hàm số: 3,0 Ta có: 1,0 1,0 1,0 14 0501 B,15' Cho đường cong (C): Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y=-x. 3,0 Vì tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y=-x nên có hệ số góc k=-1. Do đó khi phương trình tiếp tuyến tương ứng là: khi phương trình tiếp tuyến tương ứng là: 1,0 1,0 1,0 15 0501 C,10' Cho đường cong (C): Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng x+4y=0. 3,0 Vì tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng x+4y=0 nên có hệ số góc k=4 Do đó khi phương trình tiếp tuyến của (C) là: y=4x-6. 1,0 1,0 1,0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN