TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 15

Mô hình tổng quát xây dựng chương trình xử lý số liệu thống kê thời gian gián đoạn chạy đầu do hư hỏng của đầu máy gây ra trên đường vận hành | Bảng . Mô hình tổng quát xây dựng chương trình xử lý số liệu thống kê thời gian gián đoạn chạy tẩu do hư hỏng của đẩu máy gây ra trên đường vận hành _ Mô hình này được sử dụng trước năm 2002 khi cơ cấu tổ chức của ngành đường sắt chưa thay đổi _ Liên hợp Xí nghiệp đầu máy Loại đầu máy Số liệu thống kê Năm thứ 1 X1 Năm thứ k Xk TH X1-Xk CV PH GĐ CV PH GĐ CV PH GĐ CV PH GĐ Liên hợp 1 Hà Nội D4H 1 2 3 n - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- n Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH 2n Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp D12E D19E D16E Hà Lào D4H D5H D14H Vinh D4H D18E D13E Tổng hợp Theo loại Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Liên hợp I đầu máy Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Theo Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Liên hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Liên hợp 2 Đà Nang D4H D11H D12E Liên hợp 3 Sài Gòn D9E D13E D19E Tổng hợp Theo loại Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH toàn ngành đầu máy Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Theo Xí Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH nghiệp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Toàn ngành Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp con Tệp con TH Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp Tệp tổng hợp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.