TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 13

Kết quả tính toán các xác xuất giới hạn do hư hỏng của các phân hệ trên đầu máy D9E, D13E, D12E và D18E tổng hợp cả giai đoạn 1998-2001 | Bảng . Kết quả tính toán các xác suất giới hạn do hu hỏng của các phân hệ trên đẩu máy D9E D13E D12E và D18E tổng hợp cho cả giai đoạn 1998-2001 TT Các thông số D9E D13E D12E D18E I Xác suất chuyển tiếp của đẩu máy sang trạng thái làm việc P1. 0 99236 0 98941 0 9993 0 9976 II Xác suất chuyển tiếp của đẩu máy sang trạng thái không làm việc do hư hỏng của Phân hệ động co diezel P3 0 002323 0 002731 0 0930 0 6032 Phân hệ truyền động điện P5 0 001128 0 000989 0 1138 0 4313 Phân hệ bộ phận chạy P7 0 000294 0 000109 0 0552 0 2765 Phân hệ trang thiết bị phụ P9 0 002113 0 003288 0 1769 0 4585 Phân hệ điều khiển P10 0 001779 0 003543 0 2350 0 6363 Bảng . Mức độ tin cậy của các phân hệ thống trên đẩu máy D9E D13E D12E và D18E trong giai đoạn 1998-2001 Mức tịn cậy D9E D13E D12E D18E 1 Phân hệ bộ phận chạy Phân hệ bộ phận chạy Phân hệ bộ phận chạy Phân hệ bộ phận chạy 2 Phân hệ điều khiển Phân hệ truyền động điện Phân hệ động co diezel Phân hệ truyền động điện 3 Phân hệ trang thiết bị phụ Phân hệ động co diezel Phân hệ truyền động điện Phân hệ trang thiết bị phụ 4 Phân hệ truyền động điện Phân hệ điều khiển Phân hệ trang thiết bị phụ Phân hệ động co diezel 5 Phân hệ động co diezel Phân hệ trang thiết bị phụ Phân hệ điều khiển Phân hệ điều khiển . Độ tin cậy của các phân hệ trên đẩu máy với tư cách là các phần tử liên kết nối tiếp có phục hồi của hệ thống Khi coi các phân hệ trên đẩu máy là các phẩn tử liên kết nối tiếp có phục hồi tức là có xét tới cuờng độ phục hồi p hàm tin cậy của từng phân hệ và của tổng thể hệ thống-đẩu máy đuợc xác định theo các biểu thức 5 7 bảng . Kết quả tính toán đuợc cho trong bảng . Các đồ thị hàm tin cậy P t của các phân hệ trên đẩu máy D9E D13E D12E và D18E với tu cách là các phẩn tử có phục hồi và của tổng thể hệ thống-đẩu máy trong giai đoạn 19982001 phuơng án 2 đuợc thể hiện trên các hình . . Xác suất giới hạn do hư hỏng của các phân hệ trên đẩu máy Khi coi các phân hệ trên đẩu máy là các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN