TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 11

Cơ sở đánh giá độ tin cậy của đầu máy như một hệ thống kỹ thuật độc lập Hiệu quả hoạt dộng của một hệ thống kỹ thuật phức tạp được đánh giá bằng đặc trưng chất lượng hoạt động | CHƯƠNG m ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐẦU MÁY NHƯ MỘT HỆ THONG KỸ THUẬT ĐỘC LẬP . Cơ sở đánh giá độ tin cậy của đầu máy như một hệ thống kỹ thuật độc lập Hiệu quả hoạt động của một hệ thống kỹ thuật phức hợp được đánh giá bằng đặc trưng chất lượng hoạt động thể hiện qua xác xuất các trạng thái của nó. Đối với một hệ kỹ thuật phức hợp như đẩu máy diezel một trong những đặc trưng chất lượng của nó được biểu hiện ở chỗ trong quá trình vận dụng đẩu máy phải kéo đoàn tàu trên tuyến trên đường vận hành một cách thông suốt theo đúng quy định của biểu đồ chạy tẩu đã thiết lập lập không có các sự cố gây trở ngại chạy tẩu làm phá vỡ biểu đồ chạy tẩu kế hoạch và gây gián đoạn quá trình chạy tẩu. Theo quan điểm độ tin cậy đẩu máy là một hệ thống bao gồm nhiều phẩn tử cấu thành mỗi phẩn tử có những chức năng xác định và có những chỉ tiêu độ tin cậy riêng của nó. Trên đẩu máy diezel có hàng ngàn chi tiết với những chức năng khác nhau. Tuy nhiên theo quan điểm kết cấu cũng như theo quan điểm độ tin cậy một đẩu máy có thể phân thành 5 phân hệ cơ bản bao gồm động cơ diezel bộ phận truyền động bộ phận chạy trang thiết bị phụ và điều khiển. Khi vận hành kéo đoàn tẩu trên tuyến do có các sự cố hoặc hư hỏng của một trong các bộ phận như động cơ diezel truyền động bộ phận chạy trang thiết bị phụ và điều khiển dẫn đến đẩu máy phải dừng tẩu để phát hiện và khắc phục sự cố hoặc hư hỏng và như vậy sẽ phá vỡ biểu đồ chạy tàu theo kế hoạch làm giảm hiệu quả khai thác của đẩu máy nói riêng và khu đoạn đường sắt nói chung. Xét về mặt cấu trúc và theo quan điểm độ tin cậy tất cả các phân hệ trên đẩu máy đều liên kết nối tiếp với nhau có nghĩa là sự hư hỏng hoàn toàn của một trong số các phẩn tử đó sẽ làm cho toàn bộ hệ thống đẩu máy bị hư hỏng. Thời gian giữa các lẩn hư hỏng của các phẩn tử hệ thống và thời gian phục hồi khả năng làm việc của chúng là các đại lượng ngẫu nhiên. Trạng thái của hệ thống tại thời điểm t được xác định bằng trạng thái của các phẩn tử hoặc các phân hệ của nó tại thời điểm đó. Khi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    71    1    04-12-2021
10    41    0    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.