TAILIEUCHUNG - Thư mời (Mẫu 1)

Biểu mẫu thư mời số 1 dùng tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh/ Phòng công chứng | Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ Số:/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, . THƯ MỜI1 Kính gửi: Ông/Bà Phòng Công chứng phố Hồ Chí Minh kính mời: Đến Phòng Công chứng phố Hồ Chí Minh số: đường:.phường:. quận: Vào lúc: giờ, ngày: tháng: . năm: Để Phòng Công chứng sốxem xét, giải quyết về việc: Gặp Ông (Bà) Khi đi Ông (Bà) vui lòng mang theo toàn bộ giấy tờ có liên quan và Thư mời này. Trân trọng kính chào./. Phòng Công chứng số 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố --------------- ------------------------------------------------------------

TỪ KHÓA LIÊN QUAN