TAILIEUCHUNG - A Cancer Prevention Outreach in Santee

"A concerned husband asked what to do when his wife was found with a mass in the breast". (Tạm dịch "Một người chồng hỏi phải làm gì khi bà vợ có cục ở vú?") Đây là một vấn đề thường gặp, nên xin lạm bàn: Đặt vào địa vị một nguời "bệnh", Tôi có thử vào Google, và đặt câu hỏi như sau "I found a lump in my breast, what should I do ?". Dĩ nhiên có nhiều bài hiện lên ngay tức thì, nhưng liếc qua hai mươi bài đầu tiên, không có bài nào thoả đáng. | A Cancer Prevention Outreach in Santee A concerned husband asked what to do when his wife was found with a mass in the breast . Tạm dịch Một người chồng hỏi phải làm gì khi bà vợ có cục ở vú Đây là một vấn đề thường gặp nên xin lạm bàn Đặt vào địa vị một nguời bệnh Tôi có thử vào Google và đặt câu hỏi như sau I found a lump in my breast what should I do . Dĩ nhiên có nhiều bài hiện lên ngay tức thì nhưng liếc qua hai mươi bài đầu tiên không có bài nào thoả đáng lắm đa số chỉ nhắc đi khá m BS ngaỵ. Lại đặt thử câu hỏi Work up of a breast lump Cách định bệnh - khi có - một cục trong vú cũng không tìm được một vài articles ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề. Đến khi đặt câu hỏi Breast lump diagnosis thì có một số articles khá hơn hiện lên và đến khi chọn for health care professionals thì có được một vài articles đáng để ý nhưng tin tức cũng chỉ tổng quát mà thôi. Đây chỉ là một cách thử xem dùng In tờ Nét - với lối tìm kiếm -search- hiện tại cho những kết quả như thế nào - Dĩ nhiên đối với các chuyên viên họ phải vào các data bases chuyên môn. Về phiá bệnh nhân Các bài này quá khái quát hoặc lại dùng từ ngữ quá chuyên môn càng đọc càng thêm khó nghĩ và vẫn bắt buộc phải nói chuyện thẳng với y sĩ. Về phiá y sĩ các dữ kiện tìm thấy theo lối này hoàn toàn không đủ để định bệnh hay chữa bệnh. Trong tất cả các nhà thương đều có Tumor Boards và những cases về ung thư đều được đưa ra trình hàng tuần có sự hiện diện của chuyên viên các ngành Primary doctors trình bệnh sử radiologist nuclear medicine chiếu phim cho mọi người xem xét rồi có ý kiến của các BS Medical oncologist surgical oncologist gynecologic oncologist radiation oncologist hoặc các subspecialties cuả surgery ear nose and throat urology thoracic surgery etc. Pathologists sau đó sẽ chiếu kính biopsy histopathology cytology etc cho mọi người thấỵ. Rồi mọi người sẽ bàn bạc về cách chữa trị Nói riêng về bệnh vú điểm khởi đầu thường có thể từ môt trong 3 nguồn gốc 1 Phim chụp vú hàng năm nói là đáng nghi ngờ .