TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 8

Xử lý số liệu thống kê | Hînh . Do thi ket quà xù ly so lieu khe hë co bien so 4 dông co dau may D18E Hinh . Do thi ket quà xù ly so lieu khe hë co truc dông co dau may D18E 45 Solid Converter PDF To remove this message purchase the product at This document was created using Hình . Đồ thị kết quả xử lý số liệu khe hở cổ trục số 7 động cơ đẩu máy D18E Hình . Đồ thị kết quả xử lý số liệu khe hở cổ trục số 7 động cơ đẩu máy D18E Bảng . Kỳ vọng toán cuờng độ hao mòn cổ trục cổ biên trục khuỷu các loại động cơ đẩu máy diezel sử dụng ở Việt Nam mm 106 km D12E km D9E km D9E D13E km 46 Solid Converter pdf To remove this message purchase the product at This document was created using D18E km km Dau may CT1 CB 1 ct2 cb 2 CT3 cb 3 CT4 CB4 ct5 cb3 ct6 cb6 ct7 cb7 CT8 cb8 CT9 CTtH CBth D12E HN RS2 0 0420 0 0425 0 0415 0 0448 0 0473 0 0516 0 0621 0 0443 0 0643 0 0838 0 0756 0 0842 0 0756 0 0728 0 0808 D18E RK1 0 0624 0 0596 0 0604 0 0549 0 0588 0 068 0 0732 0 0400 0 0708 0 0576 0 0864 0 0848 0 1122 0 1096 0 1000 0 1122 0 1212 0 1048 0 0984 D18E RK2 0 0570 0 0521 0 0527 0 0508 0 0543 0 0594 0 0589 0 0585 0 0612 0 0523 0 0742 0 0742 0 0807 0 0813 0 0761 0 0766 0 0848 0 0744 0 0736 D12E DN RS2 0 0570 0 0515 0 0598 0 0625 0 0570 0 0510 0 0583 0 0538 0 0490 0 0463 0 0550 0 0788 0 0723 0 0600 0 0558 D9E C3 0 1442 0 1450 0 1357 0 1704 0 1409 0 1282 0 1423 0 1517 0 1447 0 1534 0 1346 0 1641 0 1554 0 1459 0 1501 D9E Ky 0 1437 0 1336 0 1754 0 1415 0 1584 0 1575 0 1498 0 1518 0 1475 0 1313 0 1274 0 1418 0 1334 0 1329 0 1339 D13E Ky 0 0770 0 0740 0 0765 0 0805 0 0720 0 0720 0 0849 0 0709 0 0865 0 0855 0 0915 0 0955 0 1150 0 0940 0 0970 . Ky vong toan cuêng dô hao mon bac truc bac bien truc khuyu cac loai dông c- dau may diezel sù dung ô Viêt Nam mm 106 km D12E DN Ky 1 km D9E km D9E D13E km Dau may BT1 BB1 bt2 bb2 bt3 bb3 BT4 BB4 bt5 bb5 bt6 bb6 bt7 bb7 BT8 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN