TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài"

Biểu mẫu về Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài | TÊN ĐƠN VỊ : [TEN DON VI] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** Số : [SO], ngày [NGAY THANG NAM] Kính gửi : [TEN DON VI CAP TREN] - Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: [SO THONG TU]/TT-BLĐTBXH ngày [NGAY THANG] năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội; - Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của: [TEN DOANH NGHIEP TUYEN DUNG LAO DONG]; Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng công ty [TEN DON VI CAP TREN CHAP THUAN] 1. Chấp thuận cho công ty: [TEN DOANH NGHIEP TUYEN DỤNG LAO DONG] Được tuyển [SO NGUOI] người nước ngoài để làm những công việc sau đây : a/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm b/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm c/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm 2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. [TEN DON VI CAP TREN]