TAILIEUCHUNG - Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Chương 1 - ĐH Giao thông Vận tải

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Java - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của Java, Java platform, kiến trúc Java SE, các kiểu dữ liệu cơ sở,. nội dung chi tiết. | Chương 1: GIỚI THIỆU NNLT JAVA Khoa CNTT ĐH GTVT Khoa CNTT (ĐH GTVT ) Java Programming 1 / 26 Nội dung 1 Đặc điểm của Java 2 Java platform 3 Kiến trúc Java SE 4 Các kiểu dữ liệu cơ sở 5 Các toán tử 6 Các cấu trúc điều khiển 7 Mảng, chuỗi và lớp bao Khoa CNTT (ĐH GTVT ) Java Programming 2 / 26 Đặc điểm của NNLT Java - Simple - Familiar - Object-Oriented - Robust - Secure - High performance - Multithreaded - Platform Independence Khoa CNTT (ĐH GTVT ) Java Programming 3 / 26 Java Platform - J2SE (Java 2 Standard Edition): platform tối giản, đủ dùng cho các ứng dụng nhỏ và trung bình. - J2EE (Java 2 Entreprise Edition): platform mạnh nhất, nó cho phép xây dựng bất kỳ ứng dụng nào, nhất là các ứng dụng lớn. - J2ME (Java 2 Mobile Edition): platform phục vụ viết các ứng dụng chạy trên các thiết bị di động. Khoa CNTT (ĐH GTVT ) Java Programming 4 / 26 Kiến trúc Java SE Khoa CNTT (ĐH GTVT ) Java Programming 5 / .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN