TAILIEUCHUNG - Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MARKETING CĂN BẢN THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC Huỳnh Hạnh Phúc Email: THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC n môn học: Marketing Căn Bản tín chỉ: 3 nh giá kết quả học tập: Điểm quá trình: Bài tập thảo luận nhóm, thuyết trình 40% Thi hết môn: Trắc nghiệm – 60 phút 60% MỤC TIÊU MÔN HỌC u rõ marketing và vai trò của rketing trong oanh nghiệp Liệt kê và trình bày được các yếu tố môi trường marketing Hiểu được thị trường và phân khúc thị trường Mô tả và liệt được các qua điểm chiến lư marketing Biết cách xác định, phân khúc và định vị trên thị trường mục tiêu MỤC TIÊU MÔN HỌC Mô tả được quy trình ra quyết định mua hàng Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng Trình bày và phân biệt được các yếu tố Marketing tích hợp Giải thích được chiến lược marketing và tiến trình hoạch định chiến lược marketing Nội dung chương trình Chương 1: Khái quát về marketing Chương 2: Khái quát về chiến lược marketing Chương 3: Môi trường marketing Chương 4: Hệ thống thông tin marketing Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm Chương 6: Hành vi khách hàng Chương 7: Chiến lược sản phẩm Chương 8: Chiến lược phân phối Chương 9: Chiến lược chiêu thị Chương 10: Chiến lược .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.