TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Đầu tư dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư dài hạn, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, kế hoạch ngân lưu của dự án, thẩm định các dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. nội dung chi tiết. | Chương 8 ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1 Nội dung . Tổng quan về đầu tư dài hạn . Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư . Kế hoạch ngân lưu của dự án . Thẩm định các dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau 2 . Tổng quan về đầu tư dài hạn Phân loại DADT: DA thay thế TB cũ nhằm duy trì hoạt động SX hiện tại DA thay thế TB nhằm giảm CP SX DA tăng sản lượng DA phát triển SP mới DA mục tiêu KT-XH DA công trình phụ 3 . Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn DAĐT Hiện giá ròng (Net Present Value – NPV) Suất sinh lời nội bộ (Internal Rate of Return – IRR) Suất sinh lời nội bộ có hiệu chỉnh (Modified Internal Rate of Return MIRR) Thời gian hoàn vốn (Payback) Microsoft Office Excel Worksheet 4 . Chỉ tiêu hiện giá ròng (NPV) NPV: hiệu số giữa hiện giá thực thu và hiện giá thực chi bằng tiền của DA n CF1 CF2 CFn CFt NPV CF0 . 1 2 n t 1 r 1 r 1 r t 0 1 r CFt : Ngân lưu ròng ở năm t r: Suất chiếc khấu của dự án n: Số năm thực hiện DA Microsoft Office Word .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.