TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12 năm 2014 - THPT Mỹ Hội Đông

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa lớp 12 năm 2014 - THPT Mỹ Hội Đông để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! | TRƯỜNG THPT MỸ HỘI ĐÔNG TỔ HÓA SINH CÔNG NGHỆ ĐỀ CHÍNH THỨC SBD: ĐỀ THI HỌC KỲ II KHỐI 12 (11/4/2014) MÔN: HOÁ HỌC (2013-2014) Thời gian: 60 phút Họ và tên học sinh: lớp 12A Phòng: Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo Đề 2011 Câu 1 TL 2 Điểm và nhận xét 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TL Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Câu 1. Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là [Al=27; N=14; O=16; H=1] A. 2,24. B. 4,48. C. 3,36. D. 6,72. Câu 2. Nhiệt phân hoàn toàn sắt (III) hiđroxit ở nhiệt độ cao thì thu được chất rắn là A. Fe B. FeO C. Fe3O4 D. Fe2O3 Câu 3. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là A. RO. B. RO2. C. R2O3. D. R2O. Câu 4. Cho kim loại: Ba, Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 5. Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có A. bọt khí và kết tủa trắng. B. kết tủa trắng xuất hiện. C. bọt khí bay ra. D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. Câu 6. Cho dãy các chất: Cr2O3, Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 Câu 7. Kim loại Cu không thể bị hòa tan trong A. muối Fe2+ B. HNO3 loãng C. hỗn hợp HCl và NaNO3 D. muối Fe3+ Câu 8. Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H 2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là [Al=27] A. 10,4 gam. B. 5,4 gam. C. 2,7 gam. D. 16,2 gam. Câu 9. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch CaCl2? A. K2CO3 B. NaCl C. NaNO3 D. HCl Câu 10. Kim loại nhẹ có nhiều ứng dụng trong kĩ thuật và đời sống là: A. Fe B. Al C. Cu D. Mg Câu 11. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật bị gỉ sắt chậm nhất là sắt .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.