TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 28

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 28', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN- TP. THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn TOÁN - Khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm Cho hàm số y 2-4 . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. 2. Tìm trên đồ thị C hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M -3 0 và N -1 -1 . Câu II 2 0 điểm 1. Giải phương trình _2 1 7 3 2x - x2 Vx 1 l 3 x 2. Giải phương trình sin x sin2 x sin3 x sin4 x cos x cos2 x cos3 x cos4 x Câu III 1 0 điểm Tính tích phân I e ln x . 2. v 11 . ln x I dx 1 xyị 1 ln x Câu IV 1 0 điểm Cho hai hình chóp và S .ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Hai đỉnh S và S nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng ABCD có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là trung điểm H của AD và trung điểm K của BC. Tính thể tích phần chung của hai hình chóp biết rằng SH S K h. Câu V 1 0 điểm Cho x y z là những số dương thoả mãn xyz 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x y y z z x P 2-------22---2 I----2----22----2 I----2---22-----7 .6 . .6 . .6 .3_3 _6 6 6 x6 I x3y3 I y6 y6 I y3z3 I z6 z6 I z3x3 I x6 PHẦN RIÊNG . 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc phần B A. Theo chương trình chuẩn. Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn C có phương trình x2 y2 4a 3x - 4 0. Tia Oy cắt C tại A. Lập phương trình đường tròn C bán kính R 2 và tiếp xúc ngoài với C tại A. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai điểm A 1 2 -1 B 7 -2 3 và đường thẳng d có phương trình x 2 3t y -2t t e R Tìm trên d những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến A và B là z 4 2t nhỏ nhất. Câu 1 0 điểm Giải phương trình trong tập số phức z2 z 0 B. Theo chương trình nâng cao. Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB x -2y -1 0 đường chéo BD x- 7y 14 0 và đường chéo AC đi qua điểm M 2 1 . Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. Trong không gian với hệ toạ độ vuông góc Oxyz cho hai .