TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Biên nhận hồ sơ"

Biểu mẫu: "Biên nhận hồ sơ" được dùng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN). CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN). CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ Số :_/_ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN NHẬN HỒ SƠ 1 Công ty Quản lý nhà .2 có nhận được hồ sơ đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. của Ông (Bà): sinh năm : Chứng minh nhân dân số : do : cấp ngày : tháng năm Địa chỉ thường trú : STT TÊN CÁC LOẠI GIẤY TỜ SỐ BẢN CHÍNH SAO 1. Đơn đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước 2. Hợp đồng thuê nhà chính thức 3. Hộ khẩu thường trú của người đề nghị mua nhà 4. Giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị mua nhà 5. Các Giấy tờ chứng minh diện chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 6. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 7. Quyết định ly hôn 8. Giấy chứng tử 9. Bản tường trình về việc đã được hưởng chính sách nhà ở , đất ở 10. Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở Ghi chú : thời gian giải quyết bán nhà cho người đang thuê tối đa không quá 02 tháng (không kể thời gian giải quyết yêu cầu bổ túc hồ sơ, nộp tiền mua nhà và giải quyết các tranh chấp khiếu nại) ., ngày. tháng . năm Người nhận (ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó --------------- ------------------------------------------------------------

TỪ KHÓA LIÊN QUAN