TAILIEUCHUNG - Giảng giải về máu đỏ còn nhân (nucleated red cells)

Trong bài dưới đây có nói: khi nhìn mẫu máu dưới kính hiển vi "Không thấy nucleated red cells". Đây là một điểm quan trọng mà hematologists luôn luôn đi tìm khi nhìn máu dưới kính hiển vi khi khám những bnhân bị thiếu máu nặng . Khi thiếu máu, nhìn duới kính hiển vi, thì về hình thái cuả tb máu đỏ , để ý xem có anisocytosis, poikilocytosis, stippling, polychromasia etc. hay không. Có những hình thái đặc biệt sẽ cho biết những nghi ngờ rất quan trọng: chẳng hạn thấy tear drop cells (hình gịọt nước. | Giảng giải về máu đỏ còn nhân nucleated red cells Trong bài dưới đây có nói khi nhìn mẫu máu dưới kính hiển vi Không thấy nucleated red cells . Đây là một điểm quan trọng mà hematologists luôn luôn đi tìm khi nhìn máu dưới kính hiển vi khi khám những bnhân bị thiếu máu nặng . Khi thiếu máu nhìn duới kính hiển vi thì về hình thái cuả tb máu đỏ để ý xem có anisocytosis poikilocytosis stippling polychromasia etc. hay không. Có những hình thái đặc biệt sẽ cho biết những nghi ngờ rất quan trọng chẳng hạn thấy tear drop cells hình gịọt nước mắt thì nên nghi có myelofibrosis tủy hoá sợi . Bình thường tế bào máu đỏ trong máu ngoại biên không còn nhân nưã nó đã mất nhân rồi khi ra khỏi tủy xương . Trong các giai đoạn tăng trưởng của red cells thì tb máu đỏ còn nhân nucleated red cell còn đứng trước tế bào máu đỏ hình lưới reticulocytes nghiã là nó còn trẻ hơn immature hơn . Tiến trình sinh trưởng cuả tb máu đỏ bắt đầu từ tủy xương. Cả tiến trình đó gọi là erythropoiesis đọc là ê-rít-thrô-pô-i-ê-zis . Tiến trình trong tủy xương này kéo dài độ 5 ngày rồi sau đó tế bào máu đỏ trưởng thành ra sống ở ngoại biên 120 ngày rồi chết. Erythropoiesis dưới sự kích thích của Erythropoietin- bắt đầu từ tb tiên tổ rồi tách thành rubriblast sau đó prorubricytes rubricyte metarubricyte diffuse basophilic erythrocyte rồi trở thành erythrocytes. Erythrocytes là tb máu đỏ đã trưởng thành. Erythrocytes cũng giống như người đã thành niên 18 tuổi chẳng hạn tb mạng lưới trẻ hơn độ 16-17 tuổi note 1 còn nucleated red cells cũng gọi là metarubricyte note 2 thì độ 14-15 tuổi. Từ rubriblast note 3 cho đến nucleated red cells thì suốt tiến trình này ở trong tủy xương cho nên khi nhìn thấy tb máu đỏ mà vẫn còn nhân nucleated red cells thì phải nghi ngờ là có điềm dữ a bad sign nó đáng lẽ đang ở trong tủy mà sao lại ra ngoại biên . Cho nên các hematologists khi thấy tb máu đỏ còn nhân ở máu ngoại biên mới nôm na mách qué mà bảo nhau it is a stressed marrow tủy xương nó đang bị stressed dữ Nói cho nó có .