TAILIEUCHUNG - Bài 8 - Thành lập bản đồ chuyên đề và phân tích dữ liệu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực tập GIS Bài 8 - Thành lập bản đồ chuyên đề và phân tích dữ liệu | Hướng dân thực tập GIS - Bài 8 - Thành lập các bản đồ chuyên đề phân tích dữ liệu Bài 8 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP F Các phương pháp thể hiện bản đồ chuyên đề theo thông tin đối tượng . F Phân tích thông tin trên bản đồ. KIẾN THỨC LIÊN QUAN ü Kiến thức Hệ thống thông tin địa lý-GIS ü Những kiến thức bản đồ học các phương pháp thành lập bản đồ. PHẦN LÝ THUYẾT Tổng quan Lập bản đồ chuyên đề Thematic Mapping là một phương pháp mạnh để phân tích và hiển thị dữ liệu. Chúng ta tạo ra dữ liệu dạng đồ họa để có thể thấy được trên bản đồ. Các kiểu và khuynh hướng không thể thấy được trong dữ liệu khi sử dụng sắc thái chuyên đề thematic shading để hiển thị dữ liệu trong bản đồ thì chúng bộc lộ một cách rõ ràng . Có thể tạo ra bản đồ chuyên đề cùng với MapInfo Professional sử dụng bảy phương pháp sau khoảng giá trị ranges of values sắc thái chuyên đề raster grid thematic shading theo độ lớn biểu tượng graduated symbols mật độ điểm dot density những giá trị riêng biệt individual values và các biểu đồ bar and pie . Cũng có một số thay đổi và lựa chọn trong các phương pháp này như lập bản đồ chuyên đề hai biến số và điểm ngắt inflection . Kiểu bản đồ chuyên đề mới nhất của MapInfo Professional là chủ đề lưới grid - raster dựa trên dữ liệu nội suy. Kết quả thể hiện những sắc thái liên tục nhau không có những ranh giới địa lý. Lập bản đồ chuyên đề là gì Lập bản đồ chuyên đề là quá trình nâng cao chất lượng bản đồ theo một chủ đề riêng. Cơ sở của chủ đề này là dữ liệu trong table. Các chủ đề mô tả dữ liệu theo sắc thái màu shades of color mẫu nền fill patterns Ký hiệu symbols hoặc biểu đồ bar và pie . Tạo các bản đồ chuyên đề khác nhau bằng cách ấn định mầu sắc mẫu hoặc ký hiệu cho các đối tượng bản đồ tùy theo các giá trị xác định trong table. Biểu đồ bar và pie cho phép so sánh dữ liệu cho mỗi bản ghi. Chức năng Thematic Map sử dụng ba hộp thoại để chọn chọn table và trường dữ liệu field để cấu trúc bản đồ và những lựa chọn để

TỪ KHÓA LIÊN QUAN