TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 15

Bộ chuyển đổi tín hiệu ngõ vào Tín hiệu vào Xử lý - điều khiển Cơ cấu tác động Kết quả xử lý Các thành phần trong hệ thống điều khiển. Về mặt hoạt động, sơ đồ trên miêu tả hệ thống gồm một bộ phận chuyển đổi tín hiệu vào, bộ phận xử lý tín hiệu vào và xuất các tín hiệu điều khiển tương ứng và bộ phận nhận các lệnh điều khiển để kích hoạt cơ cấu tác động. Nhiệm vụ của bộ phận xử lý – điều khiển là tạo ra đáp ứng đã được xác định trước tuỳ theo. | Chương 15 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Tổng quan ve các hệ thong điều khiển. Một hệ thông điều khiển bất kỳ đều được cấu tạo bởi 3 thành phấn khôi vàô khôi xử lỳ khôi rạ. KHỐI VÀO Bô chuyền đôi tín hiệu ngô vàô Tín hiệu vàô Kềt quà xö lỳ KHỐI XỬ LÝ KHỐI RÀ xư lỳ - điểu khiển Cở cấu tàc đông Hình . Các thành phần trong hệ thong điều khiển. Về màt hôàt đông sở đô trển miều tà hệ thông gôm môt bô phàn chuyền đôi tín hiều vàô bô phàn xử lỳ tín hiều vàô và xuất càc tín hiều điều khiền tưởng ứng và bô phàn nhàn càc lềnh điều khiền đề kích hôàt cở cấu tàc đông. Nhiềm vu cuà bô phàn xử lỳ - điều k ền là tàô rà đàp ứng đà đưởc xàc định trưởc tuỳ thềô tín hiều ở ngô vàô. Cô những phưởng phàp khàc nhàu đề thực hiền viềc xử lỳ và điều k ền nhưng nôi chung đều phài cô xử lỳ càc tín hiều vàô và xuất tín hiều rà. created with download the free trial online at professional Khôi vào Các tín hiệu vào thường qua bộ chuyển đổi để chuyển các đái lường vát ly thánh tín hiệu điện. Các bộ phán chuyển đổi cổ thể lá nut nhấn cổng tác cám biển nhiệt .tuy thểổ loại bộ chuyển đổi má các tín hiểu rá khổi bổ chuyển đổi hoác cổ dáng ổn ổff hoác cổ dáng liển tuc . Khôi rà Tín hiểu rá lá kểt quá cuá quá trình xử ly cuá hể thổng điểu khiển. Các tín hiểu náy đườc sử dung để táổ rá những hổát đổng đáp ứng cu6 thể chổ máy hoác thiểt bị nhám báổ đám thực hiển quá trình muc tiểu. Các quá trình muc tiểu đườc thực hiển dổ những thiểt bị ờ ngổ rá như đổng cờ xy lánh khí nển bờm rờ lể . cháng hán đổng cờ điển biển đổi các tín hiểu điển thánh chuyển đổng quáy háy xy lánh khí nển biển đổi các tín hiểu điển thánh chuyển đổng tịnh hển. Khôi xử lý Khối xử ly tháy thể người ván hánh thực hiển các tháổ tác nhám đám báổ quá trình hổát đổng. Nổ nhán thổng tin created with download the free trial online at professional từ các tín hiệu ở khôi vào và xuất tín hiệu đến khôi ra để thực hiện các tác đông đến thiết bị. Từ thông tin cua tín hiệu vào hệ thống điểu khiển tự đông phái tao ra đưởc những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN