TAILIEUCHUNG - Bài tập kế toán vốn chủ sở hữu

Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán vốn chủ sở hữu" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính | Trần Ngọc Thiện - TCDN 07 - K32 http CHƯƠNG 6 - KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU Bài Công ty TNHH A có tình hình như sau Số dư ngày 31 03 N của TK 421 là . Trong đó TK 4211 là TK 4212 là Trong năm N - 1 công ty có lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN là và đã tạm chia lãi cho thành viên góp vốn là trích Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi . 1. Quyết định phân phối số lợi nhuận còn lại của năm trước năm N - 1 Chia lãi bổ sung cho các thành viên góp vốn Trích thưởng cho ban điều hành Số lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước sau khi trừ 2 khoản trên được trích thêm Quỹ đầu tư phát triển 50 Quỹ khen thưởng 20 và Quỹ dự phòng tài chính 30 . 2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong tháng 4 N là lỗ . Yêu cầu Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài giải 1. Nợ TK 4211 Có TK 3388 Nợ TK 4211 Có TK 418 Nợ TK 4211 Có TK 414 Có TK 4311 Có TK 415 Email thien_vodich_no01@ Tr n Ngoc Thien - TCDN 07 - K32 http 2. Ng TK 4212 Co TK 911 Email thien_vodich_no01@ Trần Ngọc Thiện - TCDN 07 - K32 http Bài Doanh nghiệp tư nhân A có tình hình như sau 1. Tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong năm N là Ban giám đốc quyết định T rích Quỹ đầu tư phát triển 80 Trích Quỹ dự phòng tài chính 10 Trích Quỹ khen thưởng 5 Trích Quỹ phúc lợi 5 2. Mua 1 TSCĐ dùng trong phân xưởng giá mua chưa thuế thuế GTGT 10 chưa thanh toán chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử đã trả bằng tiền mặt là gồm thuế GTGT . Biết TSCĐ hữu hình này được đài thọ bởi Quỹ đầu tư phát triển. 3. Chi tiền mặt khen thưởng cuối năm cho nhân viên do Quỹ khen thưởng đài thọ là . 4. Chi tiền mặt cho nhân viên A mượn mua xe lấy từ Quỹ phúc lợi là .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN