TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Liệt kê hóa đơn bán hàng"

Biểu mẫu về việc liệt kê hóa đơn bán hàng. | LIỆT KÊ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Từ ngày :.Đến ngày :. Số Ngày Số đơn mua hàng Tên khách hàng Số tiền Cộng 2