TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Liệt kê chứng từ hàng mua trả lại"

Biểu mẫu về việc liệt kê chứng từ hàng mua trả lại. | LIỆT KÊ CHỨNG TỪ HÀNG MUA TRẢ LẠI Từ ngày :Đến ngày : Số Ngày Trả lại Tên nhà cung cấp Số tiền Tổng cộng 2