TAILIEUCHUNG - Kiến thức, thái độ về tự chăm sóc và đề phòng tai nạn lao động của bệnh nhân viêm loét giác mạc sau chấn thương nông nghiệp

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá kiến thức và thái độ của bệnh nhân về viêm loét giác mạc sau chấn thương nông nghiệp và cách đề phòng chấn thương mắt trong lao động nông nghiệp. Nghiên cứu thực hiện trên 107 bệnh nhân được chẩn đoán là viêm loét giác mạc tại bệnh viện Mắt TP. HCM được phỏng vấn theo bộ câu hỏi được soạn sẵn. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Nghiên cứu Y học KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ TỰ CHĂM SÓC VÀ ĐỀ PHÒNG TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT GIÁC MẠC SAU CHẤN THƯƠNG NÔNG NGHIỆP Nguyễn Thị Mai Phương*, Lê Minh Thông** TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá kiến thức và thái độ của bệnh nhân về viêm loét giác mạc (VLGM) sau chấn thương nông nghiệp và cách đề phòng chấn thương mắt trong lao động nông nghiệp. Đối tượng: 107 bệnh nhân được chẩn đoán là VLGM tại bệnh viện Mắt TP. HCM được phỏng vấn theo bộ câu hỏi được soạn sẵn. Kết quả: Tỉ lệ kiến thức chung chưa đúng về VLGM là 57,9%; tỉ lệ thái độ chưa đúng của bệnh nhân về VLGM là 56,1%;;có mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của bệnh nhân, bệnh nhân có kiến thức đúng thì thái độ đúng cao gấp 11,65 lần so với bệnh nhân có kiến thức không đúng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p80%) biết chữ, có thể đọc và viết, bệnh nhân biết chữ thì khả năng nhận thức về bệnh của bệnh nhân cao hơn và bệnh nhân có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các chương trình giáo dục sức khỏe(9). Tình trạng kinh tế, hầu hết bệnh nhân thuộc diện nghèo (84,1%). Nhận thông tin hướng dẫn sử dụng kính bảo hộ lao động thì có đến 45,8% số bệnh nhân chưa tiếp cận được với thông tin giáo dục sức khỏe và nguồn thông tin bệnh nhân nhận được từ nhân viên y tế là rất thấp điều này cho thấy công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Bảng 1: Đặc điểm cá nhân của nhóm nghiên cứu (n=107) Đặc điểm cá nhân Tần suất Tỉ lệ Nam 81 75,7% Giới tính Nữ 26 24,3% Tuổi 60 16 15,0% Nơi cư ngụ Các xã vùng ven 105 98,1% Trung tâm thị trấn 02 1,9% Trình độ học Biết chữ 21 19,6% vấn Không biết chữ 86 80,4% Nghèo 90 84,1% Tình trạng kinh tế Không nghèo 17 15,9% Mù chữ 21 19,6% Trình độ học vấn Biết chữ 86 80,4% Nhận thông tin hướng dẫn sử dụng kính bảo hộ lao động. Có nhận 58 54,2% Không nhận được 49 45,8% 125 Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Đặc điểm cá nhân Tần suất Nguồn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.