TAILIEUCHUNG - Đánh giá khả năng thực hiện và kết quả của kiểu nối cao ống gan hỗng tràng tận tận theo rouxen-Y trong phẫu thuật cắt nang ống mật chủ ở trẻ em

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng thực hiện và kết quả của kiểu nối cao ống gan - hỗng tràng tận-tận theo rouxen-Y trong phẫu thuật cắt nang ống mật chủ ở trẻ em. Nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trên 207 trường hợp cắt nang ống mật chủ từ 26 ngày - 15 tuổi tại bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. | Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 Nghiên cứu Y học ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA KIỂU NỐI CAO ỐNG GAN-HỖNG TRÀNG TẬN-TẬN THEO ROUX-EN-Y TRONG PHẪU THUẬT CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM Trương Nguyễn Uy Linh * TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện và kết quả của kiểu nối cao ống gan-hỗng tràng tận-tận theo Rouxen-Y trong phẫu thuật cắt nang ống mật chủ ở trẻ em. Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu được thực hiện trên 207 trường hợp cắt nang ống mật chủ từ 26 ngày – 15 tuổi tại bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Nối cao ống gan-hỗng tràng tận- tận được thực hiện trong 82,61% trường hợp. Không có trường hợp tử vong hay mổ lại. Với thời gian theo dõi sau mổ từ 22 - 46 tháng (trung bình: 32 ± 7,4 tháng), biến chứng được ghi nhận ở 14 bệnh nhi (6,76%), không có sự khác biệt giữa 2 kiểu nối tận-tận và tận-bên. Kết luận: Nối cao ống gan-hỗng tràng tận-tận có tính khả thi và an toàn. Từ khóa: Nang ống mật chủ, trẻ em ABSTRACT EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF REALIZATION AND THE RESULT OF HIGH END-TO-END ROUX-EN-Y HEPATICOJEJUNOSTOMY IN CHOLEDOCHAL CYST EXCISION IN CHILDREN Truong Nguyen Uy Linh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 – 2012: 119 - 124 Purpose: The aim of this study was to evaluate the possibility of realization and the result of high end-to-end Roux-en-Y hepaticojejunostomy anastomosis in choledochal cyst excision in children. Material and methods: A follow-up study on 207 cases of choledochal cyst excisions, aged from 26 days to 15 years at Children’s Hospital N. 1, Ho Chi Minh City. Results: High end-to-end Roux-en-Y hepaticojejunostomy anastomosis were carried out in 82,61% of cases. No patient needed reoperation, Mortality of this series was 0%. With time of follow-up was 22-46 months (average: 32 ± 7,4 months), complications was realized in 14 patients (6,76%) and no differences between two type of end-to-end and end-to-side anastomosis. Conclusion: High end-to-end

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.