TAILIEUCHUNG - Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 2 tuổi và thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ tại Hướng Hóa và Dakrong năm 2011

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ và thực hành nuôi dưỡng của bà mẹ. Nghiên cứu tiến hành trên 780 trẻ dưới 2 tuổi và 780 bà mẹ. bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết. | Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012 TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 2 TUỔI VÀ THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ CỦA BÀ MẸ TẠI HƯỚNG HÓA VÀ DAKRONG NĂM 2011 Đoàn Thị Ánh Tuyết*, Lê Thị Hương** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Hướng Hóa và Dakrong hai huyện nghèo của Quảng Trị, nơi cư ngụ chủ yếu của người dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pako. Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) của trẻ còn cao. Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ và thực hành nuôi dưỡng của bà mẹ. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 780 trẻ dưới 2 tuổi và 780 bà mẹ. Kết quả: Tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân là 36,2%, thấp còi là 46,5% và gầy còm là 10,5%. Thực hành của bà mẹ cho trẻ bú sớm một giờ sau sinh là 93,3% và bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu là 37%. 36,5% trẻ được ăn bổ sung (ABS) trước 4 tháng tuổi và 43,6% trẻ được tập ăn bổ sung từ 6-8 tháng tuổi. 21% trẻ được ăn đủ 4 nhóm thực phẩm. Có mối liên quan giữa thực hành cho trẻ bú mẹ hoàn toàn dưới 6 tháng với thể nhẹ cân (OR=2,19,95%CI: 1,04-4,60) và thể gầy còm (OR=6,86, 95%CI: 1,28-36,68) và giữa uống viên sắt khi mang thai với thể thấp còi (OR=1,58, 95%CI: 1,0-2,37). Kết luận: Tỷ lệ SDD trẻ dưới 2 tuổi rất cao. Có mối liên quan giữa SDD với thực hành cho trẻ bú mẹ và việc uống viên sắt với SDD thể thấp còi. Từ khóa: suy dinh dưỡng, tình trạng dinh dưỡng, kiến thức thực hành nuôi dưỡng trẻ. ABSTRACT NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER 2 YEARS OLD AND CHILD CARE PRACTICE OF THE MOTHERS IN HUONG HOA AND DAKRONG DISTRICT IN 2011 Doan Thi Anh Tuyet, Le Thi Huong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 116 - 121 Introduction: Huong Hoa and Dakrong are two poor districts of Quang Tri province which is mainly the Van Kieu and Pako people live. The prevalence of malnutrition children is high. Objectives: To assess nutritional status of children under two years old and child care practice of mothers. A cross-sectional study was conducted among 780 children under two and their .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    58    0    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.