TAILIEUCHUNG - Đề khảo sát chất lượng ôn thi THPT Quốc gia lần I lớp 12 năm 2016-2017 môn Hóa học (Mã đề 132) - Trường THPT Yên Lạc

Đề khảo sát chất lượng ôn thi THPT Quốc gia lần I lớp 12 năm 2016-2017 môn Hóa học gồm các bài tập điển hình giúp các em nắm vững được cách làm bài thi để làm bài thi một cách tốt nhất, ngoài ra đề thi còn giúp các em ôn thi một cách hiệu quả. . | SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đề thi có 03 trang) ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 – LỚP 12 NĂM HỌC: 2016 - 2017 BÀI THI MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:.Số báo danh: Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Be = 9; Li = 7; Ca = 40; Ba = 137; Cr = 52; F = 19; Mn = 55; Ni =59; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; I = 127; Si = 28; Rb = 85. Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 25,00 gam . B. 15,00 gam. C. 12,96 gam. D. 13,00 gam. Câu 2: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là: A. 360 gam. B. 270 gam. C. 250 gam. D. 300 gam. Câu 3: Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột? A. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot. B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch HNO3/H2SO4. C. Hoà tan từng chất vào nước, sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot. D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 2:3. Tên gọi của amin đó là A. đimetylamin. B. đietylamin. C. metyl iso-propylamin. D. etyl metylamin. Câu 5: Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế andehit propionic: A. etylic B. i-propylic C. n-butylic D. n-propylic Câu 6: Ion OH có thể phản ứng được với các ion nào sau đây: B. Fe2 , Zn2 ,HS ,SO 42 A. Fe3 , Mg2 ,Cu2 ,HSO 4 C. Ca2 , Mg2 ,Al 3 ,Cu2 D. H , NH 4 ,HCO3 ,CO3 2 Câu 7: Tổng số p, e, n trong hai nguyên tử A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Số hiệu nguyên tử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.