TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải thu"

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải thu" theo mẫu số B15-H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B 15 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU Năm STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính Số lượng Số tiền 1 2 3 4 5 6 1. Phải thu về vốn dự trữ 2. Phải thu khác Cộng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN