TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 8

Hệ số an toàn xét riêng ứng suất uốn: sσ = k σ .σ a + ψσ .σ m ε σ .β σ- 1 Các hệ số (theo tài liệu tham khảo (1)): k σ = 2,2 ( có rãnh then ) β = 1,7 ( phun bi bề mặt trục ) ε σ = 0,91 ψσ = 0,1 ( trục bằng thép cacbon trung bình) Do trục quay nên ứng suất thay đổi theo chu kỳ đối xứng, ta có: Ứng suất uốn trung bình: σ m = 0 Ứng suất uốn lớn nhất: σ a = MC WC Mômen cản uốn: 3 .(d C -. | chương 8 Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn s Hệ số an toàn phải thoả s .s . . 3 s 2 2 s si ơ T Trong đó Hệ số an toàn xét riêng ứng suất uốn s -------- ------ ơ k .ơa . _ V u-n- so-ß Với ơ. 432MPa - 1 Các hệ số theo tài liệu tham khảo 1 k ơ 2 2 có rãnh then ß 1 7 phun bi bề mặt trục 8Ơ 0 91 vơ 0 1 trục bằng thép cacbon trung bình Do trục quay nên ứng suất thay đổi theo chu kỳ đối xứng ta có Ứng suất uốn trung bình ơ m 0 MC wC Ứng suất uốn lớn nhất ơ a created with download the free trial online at professional Mômen cản uốn Wc 2 . dc- t 2_ 2dC 32 6-3 5-g2 3 5 - 882 02 mm3 Ê ơ a 19525 1 - 18 84 MPa 1036 54 v 7 Thay vào so 432 2 84 0 7 0 16 1 Hệ số an toàn xét riêng ứng suất xoắn s k V a - Với T . - 255MPa - 1 Các hệ số theo tài liệu tham khảo 1 kT - 2 0 có rãnh then ß - 1 7 phun bi bề mặt trục eT 0 89 vo 0 05 trục bằng thép cacbon trung bình Do trục quay một chiều nên ứng suất tiếp thay đổi theo chu kỳ mạch động ta có T - T_ a m Tc 2W0 created with download the free trial online at professional Momen can xoän _ . dc- t _ 6W2- 3 5 1927 38 mm3 0 16 16 U 12533 5 3 25 MPa a m 38 v 7 ThaS i0 2-0-3-25 0 25 57J 0 7 He sö an toan chung s 16 2 15 5 16 12 57 22 Gia tri cho phep s 3 Vay s3 s . VOi s 3 ta khong cän kiem tra do b n cung. Kiem tra dao dong true Sö vong quay cua true nt1 2880 v ph Sö vong quay tOi han nth l2 1025 104 22 1025o02 22550 v ph Vay nt1 nth thoa diöu kien dao dong . Kiem nghiem then Chon chiöu dai then ca tai A va C döu bäng lt 30mm. Vi dA dC nen then tai A nguy hiem hon. Kiem tra then tai A Unng suät dap d br1 dA. lt- b - h- t 5 16. 30- 6 . 6- 3 5 24 1 MPa created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN