TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 1

Thiết kế một máy nâng tải trọng nâng hai tấn. * Mục đích thiết kế: Máy nâng được thiết kế có tải trọng nâng 2000kg , phục vụ công việc nâng các vật thể khối lượng nhỏ lên các nhà cao tầng đang xây dựng, tãi trọng nâng gồm: vât liệu ở các công trường xây dựng, các công việc xếp dỡ ngoài trời, nhằm giảm nhẹ sức lao động của công nhân. * Yêu cầu thiết kế: +máy nâng có kích thướt nhỏ gọn ,phù hợp không gian làm việc + Đảm bảo sức bền . + Vận hành. | Chương 1 NHIỆM VỤ MỤC ĐÍCH YÊU CAU ĐẶC TÍNH KY thuật Nhiêm vu Thiết kê một máy nâng tải trọng nâng hai tấn. Muc đích thiết kê Mây nâng được thiết kế cộ tái trọng nâng 2000kg phuc vu cộng viêc nâng các vát thê khộì lượng nhộ lên câc nhâ câộ tâng đâng xây dựng tâi trộng nâng gộm vât liêu ợ câc cộng trưông xây dựng câc cộng viêc xếp dợ ngộâi trôi nhâm giâm nhê sức lâộ động cuâ cộng nhân. Yêu câu thiết kê mây nâng cộ kích thưôt nhộ gộn phu hợp khộng giân lâm viêc Đâm bâộ sức bên . Vân hânh ân tộân dế sử dung sữâ chữâ bâộ trì lâp râp . Thiết kế cộ tính kinh tế phu hợp vợi điêu kiên sân xuất hiên cộ Đâc tính ky thuât Đê tâi yêu câu thiết kế mây nâng Tợi đổi chiêu nâng tâi trộng cộ khộì lượng lâ 2000 kg khộng cộ yêu câu đât biêt nâộ vê sộ liêu ky thuât. Trộng độ ân nây quâ thâm khâộ nhiêu tâi liêu vê mây nâng chuyến vâ câc tâi liêu liên quân khâc. Nhộm thực hiên độ ân nhất trí chộn thiết kế cộ câc chỉ tiêu ky thuât sâu Tâi trộng nâng2000 kg nitro professional download the free trial online at professional Chiều cao nâng 12 m. Vận toe nâng m phut . BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Nhiềmvu Phụ trách Tuân COngviềc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 Chon do ân Nho m X Phân tích do ân nhom X Phân tích thiết kế Nho m X Vạch kế hoạch Nho m X Phân cong nhiềm vu Vươn g X Thâmkhâo Nho X created with download the free trial online at professional tâi liệu m Nệu y tương Nho m X Chon phươngân Nho m X Bâo câo giữâ ky Nho m X Tính toân Nho m X X X Bân vệ lâp Tú X Bân vệ chi tiết Nho m X Viết thuyết minh Vươn g Giang X X X PHAN TÍCH CHON PHƯƠNG An Máy nâng co the phân loai như sau - Phân loai theo nguon dân đỌng Dân đọng bâng đọng cơ điện vâ dân động bâng thuy lực - Phân loại theo cơ cấu Cơ cấu truyện đOng bâng đâi cơ cấu truyện đOng bâng xích. Vâi tro chức nâng câc bo phân cuâ cơ câu created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN