TAILIEUCHUNG - Mẫu danh sách các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Tài liệu tham khảo Mẫu danh sách các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên | DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chổ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy CN ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức khác Vốn góp (tirệu đồng) Chữ ký của thành viên Ghi chú Tổng giá trị vốn góp Sở hữu vốn Phần vốn góp (%) Thời điểm góp vốn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng. năm Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Cột 10 ghi Tổng giá trị vốn góp của từng thành viên - Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn, số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn, thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. - Sở hữu vốn: Nhà nước (NN), Dân doanh (DD), Tổ chức chính trị, xã hội (TCCT, TCXH), Việt kiều (VK), Nước ngoài (Nngoài).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN