TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước"

Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" theo mẫu số FB01- SN kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính. | Đơn vị : Mẫu số FB01-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý năm STT Nội dung phân bổ Số tiền phân bổ trong năm Số tiền phân bổ kỳ này Các đối tượng sử dụng khác 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định - - Người ghi sổ (Ký) Họ tên: Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên: Ngày tháng năm 200 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên: 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN