TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động quản lý của nhà lãnh đạo được quy định bởi các đặc điểm nhân cách cùa họ. | KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG I KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LĐ 1. Lãnh đạo là gì Xác định chiến lược. Giao công việc cho NV uỷ quyền. Động viên. Huấn luyện nhân viên. Phương pháp truyền đạt thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN