TAILIEUCHUNG - Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về việc quản lý, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 46 2001 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THỜI KỲ 2001 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 57 1998 NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu nhập khẩu gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại QUYẾT ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU Điều 1. Hàng hoá cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu. 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2005 Phụ lục số 01 . 2. Việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại. 3. Trong trường hợp đặc biệt việc xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục tại Phụ lục số 01 nêu trên phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể. Điều 2. Hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại. 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại thời kỳ 2001 - 2005 Phụ lục số 02 . 2. Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với các Bộ ngành có liên quan cụ thể hoá Danh mục hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại theo mã số của danh mục Biểu thuế xuất khẩu Biểu thuế nhập khẩu nếu có . 3. Việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại bao gồm cả lộ trình bãi bỏ loại giấy phép này do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại. 4. Việc ký hợp đồng xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này chỉ được thực hiện sau khi đã có giấy phép của Bộ Thương mại. Đối với hàng hóa là vật tư nguyên liệu quy định tại Phụ lục số 02 nếu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN