TAILIEUCHUNG - Thông tư số 21/2001/TT-BTC

Thông tư số 21/2001/TT-BTC về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước | BỘ TÀI CHÍNH Số 21 2001 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 21 2001 TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 54 1999 TT BTC NGÀY 10 5 1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC hiện nghị định số 04 1999 NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ vào Nghị định số 04 1999 NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 1999 của Chính phủ về phí lệ phí thuộc ngân sách nhà nước Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54 1999 TT BTC ngày 10 5 1999 hướng dẫn thực hiện Qua thời gian thực hiện Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 54 1999 TT BTC nêu trên như sau 1. Đoạn cuối tiết b điểm 3 mục II Thông tư số 54 1999 TT BTC về thẩm quyền ban hành chế độ thu nộp và sử dụng phí lệ phí được sửa đổi như sau Uỷ ban nhân dân tỉnh sau khi có nghị quyết về chủ trương thu phí lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiên quy định mức thu và quản lý sử dụng nguồn thu đối với loại phí lệ phí thuộc phạm vi địa phương. . 2. Tiết b điểm 5 mục III Thông tư số 54 1999 TT BTC về quản lý sử dụng tiền phí lệ phí được thay thế bằng tiết b mới như sau b Theo quy định của khoản 2 Điều 12 Nghị định số 04 1999 NĐ-CP thì tiền thu phí lệ phí thuộc ngân sách nhà nước phải phản ảnh đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Để phù hợp với các chế độ quản lý tài chính hiện hành tạo điều kiện cho các tổ chức chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao trước khi nộp vào ngân sách nhà nước các tổ chức thu phí lệ phí được trích giữ lại một phần tiền phí lệ phí thu được để chi cho việc tổ chức thu phí lệ phí. Mức trích để lại cho mỗi tổ chức thu sẽ do cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chế độ thu nộp và sử dụng đối với từng loại phí lệ phí quy định nhưng tối đa không quá 90 số tiền thực thu được của loại phí lệ phí đó trừ trường hợp Chính phủ và Bộ Tài chính có quy định khác . Số phí lệ phí được để lại được sử dụng vào những nội dung sau đây . Đối với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN