TAILIEUCHUNG - Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Tây Bắc do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 39 2001 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 39 2001 QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Căn cứ Nghị định số 43 2000 NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 11362 KHTC ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc. Điều 2. Trường Đại học Tây Bắc có nhiệm vụ 1. Đào tạo nhân lực trình độ đại học và cao đẳng. 2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. 3. Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ triển khai các dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc. Điều 3. Trường Đại học Tây Bắc trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở của trường đặt tại tỉnh Sơn La Trường có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN