TAILIEUCHUNG - Quyết định số 98/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 98/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Khoa học Thuỷ lợi miền Trung - Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 98 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHOA HỌC THUỶ LỢI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Quyết định số 24 1999 QĐ BNN ngày 01 2 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v v qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thuỷ lợi Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều Thành lập Trung tâm Khoa học thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học thực hiện nhiệm vụ của Viện tại miền Trung và Tây Nguyên được sử dụng con dấu riêng được mở tài khảon tại Kho bạc và Ngân hàng theo qui định hiện hành của Nhà nước Trụ sở chính đóng tại xã Hoà Nhơn huyện Hoà Vang thành phố Đà Nằng. Văn phòng giao dịch tại 132 phố Đống Đa quận Hải Châu thành phố Đà nẵng. Điều Trung tâm có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây 1- Nghiên cứu khoa học về công nghệ và khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghiệp dân sinh. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng chống lũ giảm nhẹ thiên tai chỉnh trị sông bảo vệ bờ của các sông và biển ở miền Trung và Tây nguyên. 2 - Nghiên cứu khoa học và công nghệ về thuỷ lợi phục vụ công tác tưới tiêu cải tạo đất ở miền Trung và Tây Nguyên. 3 - Làm nhiệm vụ cầu nối giữa Viện với các địa phương trong khu vực phối hợp cùng các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị trong Viện giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ về thủy lợi ở miền Trung và Tây Nguyên. Điều Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 1- Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN