TAILIEUCHUNG - Bài giảng Đồ họa máy tính: Bài 1 - Lê Tấn Hùng

Bài 1 - Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo (Computer graphics and virtual reality). Bài này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ, lịch sử đồ họa máy tính, kỹ thuật đồ họa vi tính, kỹ thuật đồ hoạ điểm (Sample based-Graphics), phân loại các lĩnh vực của computer graphics,. . | Khoa CNTT - ĐHBK Hà nội Email: hunglt@ Tel: 0913030731 Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo Computer Graphics And Virtual Reality Các khái niệm tổng quan của kỹ thuật đồ hoạ máy tính Các kỹ thuật đồ hoạ Kỹ Thuật đồ họa cơ sở Phân loại các lĩnh vực của kỹ thuật đồ hoạ Kỹ Thuật đồ họa tiên tiến Hiện thực ảo - VRML Hệ đồ họa tương tác (interactive) Phần cứng đồ hoạ (Graphics Hardware) Le Tan Hung hunglt@ (c) SE/FIT/HUT 2002 (c) SE/FIT/HUT 2003 A Brief History of Computer Graphics A Brief History of Computer Graphics 1926 – . Baird invents the television. 1885 - CRT (Cathode Ray Tube) 1887 - Edison patents motion picture camera 1888 - Edison and Dickson record motion picture photos on a wax cylinder (c) SE/FIT/HUT 2003 30 line vertical, black and red scan. 3 A Brief History of Computer Graphics 4 1966 IBM creates the 360 models (c) SE/FIT/HUT 2003 A Brief History of Computer Graphics 1963 2 One of the First General Purpose Mainframes Ralph Baer creates the 1st comsumer CG product: Odyssey Pinball SRI develops the mouse. (c) SE/FIT/HUT 2003 5 (c) SE/FIT/HUT 2003 6 1 Khoa CNTT - ĐHBK Hà nội Email: hunglt@ Tel: 0913030731 A Brief History of Computer Graphics A Brief History of Computer Graphics 1968 1967 GE introduces first full colour real time flight simulator for NASA (c) SE/FIT/HUT 2003 7 A Brief History of Computer Graphics Michael Crichton’s “Westworld” uses 2D graphics First time computer is used for image manipulation. Featured scenes that showed audiences the world viewed by the eye circuitry of a synthetic human (played by a very real Yul Brenner) in a future Western theme park. This effect was achieved with 2D computer graphics tools mostly derived from image processing techniques. (c) SE/FIT/HUT 2003 Mandelbrot plots fractals Bill Gates starts Microsoft (c) SE/FIT/HUT 2003 10 A Brief